KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA VE RIZA METNİ

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu

Boerberg Danışmanlık KG (“Boerberg” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri sorumlusu” sıfatına haizdir.

Biz Boerberg olarak; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız dâhil Şirketimizle ilişkili şahısların sorumluluğumuzda olan kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna özenle yaklaşmakta ve uygulamaktayız.

Bu sebeple KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Boerberg tarafından işletilen www.boerberg.com internet sitelerini ziyaret edenler (“Veri Sahibi”); internet sitesini kullanmaya başladığı andan itibaren toplanan tüm bilgileri bizim belirttiğimiz şekilde ve nedenlerle, İnternet Sitesi Gizlilik/Çerez/Kişisel verilerin korunması politikasında anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olmaktadır. Aşağıda ayrıntılı olarak izah edilen amaçlar için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar (Veri Sahipleri) serbesttir. İnternet sitemiz 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir veli çocuğunun siteye kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri şirketimiz ile site üzerinden iletebilir. Şirketimiz bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmemektedir. 18 yaşın altındaki bir kullanıcının şirketimiz ile kişisel bilgi paylaştığı şirketimizce fark edilirse, bu bilgileri sistemden silinecektir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ilgililerin Boerberg tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3’cü maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının alınması amaçlanmaktadır.

2.Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

İnternet Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:

Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Veri Sahiplerinin hakları

Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.

İş bu internet siteleri gizlilik/ çerez/kişisel verilerin korunması Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi sizi tanımlayabilecek ad-soyadınız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, anne ve baba adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda faaliyet alanlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, anonimleştirilebilecek ve sınıflandırılabilecektir.

2.1 Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Boerberg tarafından size sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ilgili süreçlerin işletilmesi ve yürütülmesi, Boerberg’in iş ve/veya ticari politikalarının planlanması ve yürütülmesi için 6698 Sayılı Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının sağlanamadığı aşağıdaki durumlar için Boerberg tarafından kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede kişisel veriler; sizlere yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi çapraz satış yapılması, tüketici hareketlerini izlenerek kullanıcı deneyimini arttırıcı aktivitelerin yürütülmesi ve Boerberg‘ e ait internet siteleri ile mobil uygulamalarının işleyişinin Ar-Ge çalışmasının yapılması ve tüketici istek, tercih ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel bölümleme, hedef belirleme, çözümleme ve şirket içi raporlama gibi faaliyetlerin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve uygulaması ile ilişkilerin yönetim süreçlerinin düzenlenmesi ve uygulaması amaçları da dâhil olmak üzere Boerberg’in hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve sürdürülmesi, Boerberg’in sunduğu hizmetlere sadakat geliştirilmesi ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması çerçevesinde siz tüketicinin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

2.2 Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler, Boerberg’in sağladığı hizmetlerin ilgili kişiler tarafından kullanılabilmesi için yapılması gereken çalışmaların iş birimlerince yönetilmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Boerberg’in  ticari faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması için ilgili iş birimlerince gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Boerberg’in  ticari ve/veya iş politikalarının geliştirilmesi ve yönetimi, Boerberg’in  ve Boerberg ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi ve kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Boerberg’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan

aktivitelerin planlanması ve uygulanması da dâhil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Boerberg Danışmanlık, şirket yetkilileri, personelleri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, sunduğumuz ürün ve hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kamu kurumları ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

2.3 Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KVK Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitelerimizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2.4 Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Boerberg’e başvurarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaç dışı kullanımda bulunup bulunulmadığını öğrenme,
  • Yurt içi veya yurt dışında verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme, · İlgili mevzuata göre kişisel verilerinizin veri tabanından silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın tazminini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yazılı talebinizi Piusstr. 5, 52349 Düren/Germany / Almanya adresine ıslak imzalı olacak şekilde noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya info@boerberg.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız/işletmeniz ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

2.5 Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olmak üzere, 6698 Sayılı KVK Kanun’un 12. maddesine uygun olarak güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alarak gerekli özeni göstermektedir.

3.Çerez (Cookie’ler) Politikası:

Şirketimizin internet sitesinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için sitemizde Çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını kabul etmek istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu şirketimiz internet sitesinde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayılacaktır.

   3.1 Çerez (Cookie) Nedir Ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, bir dosya indirdiğinizde veya bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sabit diskinize kaydedilen küçük bir metin dosyasıdır. Bir başka ifade ile, web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileri gibi tarama bilgilerini saklayan daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Dolayısıyla çerezler, size daha iyi hizmet verebilmemiz amacı ile ilgilendiğiniz ürün gruplarına ilişkin kampanya bilgilerini aktarmak ve ürün tanıtımlarını yapmak amacı ile kullanılır.

   3.2 İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler Ve Türleri:

Sitemizde (mobil uygulamaları dâhil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır

Oturum Çerezleri (Session Cookies), Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies), Teknik Çerezler (Technical Cookies), Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies), Flash Çerezleri (Flash Cookies), Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies), Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

   3.3 İnternet Sitesi Gizlilik/ Çerez/Kişisel Verilerin Korunması Politikası Yürürlüğü:

İnternet Sitesi Gizlilik/Çerez/Kişisel Verilerin Korunması Politikası 01.04.2022 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi veya değiştirilmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika Şirketimiz internet sitelerinde www.boerberg.com yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.